Leveringsvoorwaarden

Opgesteld door branchevereniging Netex in samenwerking met de consumentenbond

Over onze leveringsvoorwaarden

Stomerij Bos in Valkenswaard zet zich in om bij ieder aangeboden kledingstuk een optimaal resultaat te behalen. Wij hebben een lange ervaring in het vak, staan in voor een goede service aan onze klanten en een hoge mate van vakmanschap.

Stomerij Bos is aangesloten bij branchevereniging Netex en we volgen de leveringsvoorwaarden die door de Netex in samenwerking met de consumentenbond zijn opgesteld. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw kleding bij ons de beste behandeling krijgt.

Artikel 1 - Inleidende bepalingen

De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze overeenkomst:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en Stomerij Bos, gevestigd op de Dommelseweg 38, 5554 NS te Valkenswaard.
 2. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van enig beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet
 3. Afwijkingen op deze bepalingen gelden slechts indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
 2. consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die textiel ter reiniging aanbiedt;
 3. Stomerij: de wederpartij van de consument, zijnde Stomerij Bos, Dommelseweg 38, 5554 NS, Valkenswaard;
 4. Kostbaarheden: zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij:

 1. met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaaldatum;
 2. aan de consument een ontvangstbewijs afgegeven;

Artikel 4 - Verplichtingen van de stomerij

De stomerij verplicht zich om:

 1. de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;
 2. voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.
 3. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de stomerij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak.
 4. De stomerij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de stomerij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de stomerij ter beschikking staande methode en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de stomerij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument

De consument verplicht zich om:

 1. de stomerij bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken;
 2. de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na die datum.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid stomerij

 1. De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.
 2. Tenzij de stomerij bij vakkundige beschouwing de hieronder onder a tot en met d genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen de stomerij niet worden toegerekend:
  1. beschadigingen van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van:
   bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
   eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;
  2. beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de stomerij niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, het geen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
  3. schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;
  4. onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethode en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.
 3. De stomerij is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, waarbij geldt dat:
  1. de vergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als 'waarde' wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak.
  2. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door de stomerij niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel.
  3. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.
  4. Er zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de reinigingsprijs vermenigvuldigd met factor 10 met een absoluut maximum van 500 euro.

Artikel 7 - Aflevering en betaling

 1. De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.
 2. Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 sub b van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de consument.
 4. Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.
 5. De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de stomerij houden

Artikel 8 - Klachten

 1. Klachten over een uitgevoerde behandeling moeten binnen een termijn van 3 weken na afgifte van het artikel onder overlegging van het artikel en een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht worden overlegd aan Stomerij Bos. Na deze termijn kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding meer doen gelden.
 2. Bij het indienen van een klacht dient de consument, bijvoorbeeld door toning van een door de stomerij op de behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is behandeld.
 3. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de stomerij de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van 2 (twee) weken is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.
 4. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van de stomerij alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgaven verstrekken van de prijs waarvoor de desbetreffende zaak is gekocht.
 5. Stomerij Bos zal binnen een termijn van 3 weken na indiening van de klacht een besluit nemen en dit besluit ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtgever een schadevergoeding toekennen of, indien mogelijk, de schade kosteloos (laten) herstellen.